Läs Magdalena Andersson, Anders Wijkman, Susanne Rudenstam och Ulf Dahlsten debattartikel Löfsjögård hugger i betong från Svenska Dagbladet  2018-08-15, en replik på Malin Löfsjögård, vd för Svensk Betongs, debattartikeln Fel när regeringen vill styra byggmaterial från Svenska Dagbladet 2018-07-28.

Med ett överhängande klimathot måste alla lyssna på och ta lärdom av etablerad forskning som ger oss kunskap och riktlinjer i omställningen till lägre utsläppsnivåer av koldioxid. Vi finner det märkligt att Malin Löfsjögård och branschorganisationen Svensk Betong i sin debattartikel (SvD 28/7) bestrider den kunskap som etablerats om olika byggmaterials klimatpåverkan.

Klimatet är en ödesfråga och en enorm utmaning för Sverige och för världen. Omställningen till ett samhälle med låga utsläpp av växthusgaser går långsamt. Men sedan någon tid har trycket ökat och de flesta branscher utvecklar nu strategier för att kraftigt reducera sina utsläpp. Så även stora delar av bygg- och anläggningsbranschen.

Både i Sverige och i övriga världen har vi länge riktat allt fokus på energianvändningen. Det innebär att bland annat materialfrågornas betydelse ur klimatsynpunkt hamnat i skymundan. Samtidigt kan vi konstatera att basmaterial som stål, cement, aluminium och plast svarar för nära 20 procent av alla koldioxidutsläpp globalt. En siffra som är stadd att öka på grund av de stora behoven av ny infrastruktur, inte minst i utvecklingsländerna. Det finns därför enorma behov att länder som Sverige utvecklar strategier där materialens klimatpåverkan kan minska radikalt. I den studie som Johan Rockström med flera gjort om förutsättningarna att nå Parisavtalets 2-gradersmål –"A Carbon Law", Science, mars 2017 – är en av förutsättningarna att allt byggande måste vara koldioxidneutralt senast 2030. En stor utmaning för branschen, inte minst för stål- och cementindustrin.

Mot denna bakgrund kan vi bara välkomna den nationella strategi för träbyggande som regeringen lanserat och som har som syfte att styra beställare och byggare till att välja mer trä som bygg- och konstruktionsmaterial. På så sätt kan man börja minska bostadsbyggandets stora klimatskuld.

Det är många som insett träbyggandets positiva inverkan och som vill bygga mer med trä. Fler och fler kommuner, arkitekter och byggare väljer trä. Skälen kan variera, men det som förenar och det som vi undertecknare vet är, att ett ökat träbyggande är bra för klimatet. Att det dessutom finns andra fördelar, som kortare byggtider, lätt att använda i påbyggnader, färre transporter till och från byggplatser, mindre spill, mer estetiskt tilltalande och att det är mer hälsosamt att arbeta med och leva i, gör inte materialet sämre. Därtill är trä det enda förnybara materialet i en byggnad, något som också är mycket viktigt att ta i beaktande när ändliga resurser som sand blir alltmer knappa.

Det är därför beklagligt att en branschorganisation som Svensk Betong väljer att gå emot strömmen genom att hävda att erkänd forskning saknar vetenskaplig grund när träets positiva egenskaper presenteras.

  • 2014 gjorde Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA, en studie (Klimatpåverkan från byggprocessen) som visade att bygg- och anläggningsverksamhet svarar för koldioxidutsläpp som motsvarande den samlade personbilstrafiken i Sverige. Då låg samtidigt byggandet på betydligt lägre nivåer än i dag.
  • I en annan studie utförd på uppdrag av Sveriges Byggindustrier, visar Miljöinstitutet IVL och KTH (Byggandets klimatpåverkan, 2016) att själva byggprocessen, det vill säga resan fram till färdigt hus, kan svara för så mycket som 80 procent av en byggnads totala klimatpåverkan. Samma undersökning visade att klimatpåverkan, om stommen består av trä i stället för betong, är cirka 50 procent lägre.
  • Motsvarande studier vid bland andra Linnéuniversitetet, Linköpings universitet och Luleå tekniska universitet visar samma mönster, det vill säga att träbyggandet har avsevärda fördelar ur klimatsynpunkt jämfört med bland annat betong.

Byggsektorn bär en stor klimatskuld. En stor del av denna utgörs av materialvalet. När framställningen av cement i världen står för mer än dubbelt så stora koldioxidutsläpp som flyget borde det sända en tydlig signal till cementproducenterna.

För att ha en chans att nå Parisavtalets 2-graders mål måste fokus skiftas. Både till hur hus byggs, men inte minst vilket byggmaterial som används.Det är dags att agera utifrån det vi vet genom forskning och öka användningen av det material som direkt minskar påverkan på klimatet – trä.

Att Svensk Betongs vd i en debattartikel är negativ till trä är kanske inte så konstigt. Det vore väl snudd på tjänstefel att inte framhäva den egna organisationens material. Men hennes argument att det saknas vetenskaplig grund som visar värdet av olika materialval är i sak fel. Där hugger hon om inte i sten, så åtminstone i betong.

Magdalena Andersson
ordförande Föreningen Trästad Sverige
Anders Wijkman
ordförande Climate-KIC (ett klimatinnovations-program på EU-nivå)
Susanne Rudenstam
kanslichef Sveriges Träbyggnadskansli
Ulf Dahlsten
Global Utmaning samt gästprofessor vid London School of Economics