I Sverige har vi en lång tradition av att bygga en- och tvåvåningshus i trä. De senaste årtiondena har man även insett träets stora tekniska och miljömässiga fördelar. Det har lett till att allt fler höghus, sporthallar och vägbroar byggs med trästomme. I dag står det moderna träbyggandet av flervåningshus för en marknadsandel på 10 % och intresset fortsätter bara att öka.

Ingen annan byggteknik har utvecklats så snabbt som det moderna träbyggandet. Med trästommar i våra byggnader kan vi visa upp ett spektrum av fördelar jämfört med annat byggande. Vi bygger kostnadseffektivt, snabbt, säkert och utan att öka byggsektorns negativa miljöbelastning.

En klimateffektiv byggprocess

Byggnäringen har arbetat för att få ner energiförbrukningen i nya byggnader. Men vi får inte glömma själva byggprocessen och de material som ingår i byggnaden. Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA, visade 2014 att byggprocessen svarar för i snitt 50 procent av en byggnads klimatpåverkan från ett livscykelperspektiv. En klimatanalys från KTH och IVL på uppdrag av Sveriges Byggindustrier (Byggandets klimatpåverkan, 2016) visade att ett flervåningshus i trä (Strandparken, Sundbyberg) hade ungefär halva klimatpåverkan från byggprocessen jämfört med ett motsvarande hus i betongstomme. Att tillverka ett trähus kräver mindre energi än andra materialslag. Dessutom binder trä koldioxid under hela sin livstid. Trä är dessutom det enda förnybara byggnadsmaterialet.

Industriell produktion effektiviserar byggandet

Trä är ett lätt och starkt material som underlättar en hög grad av prefabricering. I en industriell produktion har vi bra kontroll på kvalitet, kostnader, logistik och arbetsmiljö. Det innebär att tiden på byggplatsen blir kortare vilket leder till mindre störningar för omgivningen. Med modern industriell träbyggnadsteknik sparar vi således både tid och pengar. Det skapar goda förutsättningar för ett ökat byggande. Eftersom trä är ett lätt material passar det också bra för påbyggnader och kompletterande byggnation i trånga stadsmiljöer.

Ökad sysselsättning och nytt företagande

Intresset för det moderna träbyggandet ökar, nationellt såväl som internationellt. I september 2015 beslutade till exempel den kinesiska regeringen att den ska främja trä som byggnadsmaterial. Sverige är ledande internationellt när det gäller modern träbyggnadsteknik och med ett ökat internationellt intresse finns det goda möjligheter till ökad export, av både råvaran, byggande och know-how.

Allt fler människor bor i städer, inte bara i Sverige, utan urbaniseringen är en global trend. Med ett ökat träbyggande skapas arbetstillfällen i delar av landet där jobben behövs som mest. Samtidigt så lämpar sig träbyggandet alldeles utmärkt för trånga stadsmiljöer. Det är rent, tyst och effektivt och innebär färre störningar för omgivningen.

Läs mer om träbyggandets fördelar i foldern Det goda byggandet (pdf)