Det tredje och sista betänkandet (SOU 2019:68) från Kommittén för modernare byggregler är nu ute på remiss. Betänkandet kallas ”Modernare byggregler – förutsägbart, flexibelt och förenklat” och föreslår bland annat följande förändringar:

  • Fokus på tydliga och verifierbara funktionskrav
  • Allmänna råd reduceras till ett minimum
  • Hänvisningar till standarder och andra skrifter tas bort
  • Kontrollansvarig och certifierad sakkunnig avskaffas
  • En byggkravsnämnd inrättas för förhandsavgöranden
  • Begreppet ombyggnad tas bort ur plan- och bygglagen (PBL)

Träbyggnadskansliet samordnar arbetet med att analysera vilka hot och möjligheter som förslagen innebär för träbyggindustrin. Remissvar ska lämnas senast 15 maj 2020.

– Jag har nu intervjuat ett flertal aktörer inom träbyggindustrin. Jag blir glad och inspirerad av den kunskap och det engagemang jag möter. Det finns en stor insikt om vikten av att ha ett tydligt regelverk som minimerar utrymmet för tyckande och tolkningar. Det i sin tur är en grundförutsättning för att kunna arbeta långsiktigt med ständiga förbättringar, innovation och ett hållbart samhällsbyggande i trä, säger Tomas Alsmarker, utredare åt Träbyggnadskansliet.

Bilden föreställer en Origamikoja från kulturhuvudstadsåret i Umeå.