Här tar vi reda på om och i så fall hur partierna vill öka träbyggandet i Sverige.

1. Har ni förslag som bidrar till att öka trähusbyggandet? I så fall vilka?

S.png Socialdemokraterna

Ja. Vi vill bland annat. införa ett investeringsstöd för uppförande av klimatsmarta flerbostadshus i trä.

M.png Moderaterna

Ja. Vi vill skapa förutsättningar för att öka tillväxten och produktionen i skogen. Då räcker skogen till fler skogsprodukter, som ersätter produkter som är mer fossilintensiva, till exempel vid byggandet av hus.

SD.png Sverigedemokraterna

Ja.

C.png Centerpartiet

Ja. Centerpartiet vill utreda behovet av särskilda stimulanser för att öka byggandet av flerfamiljshus i trä samt öka dialogen mellan politiker, myndigheter och bygg- och anläggningsbranschen för att stimulera byggprocesser som minskar koldioxidutsläpp.

Byggandet i Sverige svarar för en betydande del av koldioxidutsläppen och det bästa vi kan göra med vår skog är att använda den för långsiktiga investeringar, som till exempel att bygga hus då trä kan ”suga upp” koldioxid från atmosfären och lagra den i beständiga byggnader.

V.png Vänsterpartiet

Ja. Vi vill bland annat införa ett investeringsstöd för uppförande av klimatsmarta flerbostadshus i trä.

KD.png Kristdemokraterna

Ja. Ett konkret sätt att öka trähusbyggandet är att bygga fler småhus, ca 90 procent av alla småhus byggs nämligen i trä. Det är kommunerna som har planeringsansvaret men för att det ska byggas fler småhus vill vi införa en planeringsstimulans till de kommuner som utökar sin planläggning av mark för småhus. Det är ett bra sätt att möta efterfrågan, då en majoritet vill bo i småhus, samtidigt som det bidrar till ökat byggande i trä.

L.png Liberalerna

Ja. Vi vill bland annat införa ett investeringsstöd för uppförande av klimatsmarta flerbostadshus i trä.

MP.png Miljöpartiet

Ja. I regering har vi tagit fram en nationell inriktning för träbyggande, för att öka träbyggande och minska utsläppen från byggsektorn. Vi vill främja serietillverkning av trähus och byggelement i trä och att minst hälften av alla flerbostadshus byggs med trästomme år 2025.

2. Ska byggnormer och kommunal planering främja trä som byggnadsmaterial?

På en skala från 1 till 7 där 1 = Inte alls, och 7 = I hög utsträckning

Susanne Rudenstam, chef Sveriges Träbyggnadskansli, kommenterar:


Foto: Björn Leijon

Byggande i trä har en framtid oavsett stöd

Att införa finansiella stimulanser för trä ses inte som rätt väg av branschen. Däremot är ett snabbare införande av hårdare klimatkrav välkommet. Kraven bör införas snabbare i de offentliga bolagen genom ägardirektiv, offentlig upphandling och grön finansiering till kommunerna.

Träbyggsektorn kommer att kunna vara mycket konkurrenskraftig om ett fullständigt ekosystem som tar vara på träbyggnadens produktivitetspotential kommer på plats.

Ta bort hinder för träbyggandet

Nyckeln för ökat byggande i trä är inte subventioner och stöd, utan snarare högre klimatkrav på husbyggnationer. Det är också viktigt att byggnormerna inte exkluderar byggmaterial som trä, på grund av maximala bygghöjder och liknande.

En annan viktig fråga för träbyggandet är de tillåtna maxbredderna för vägtransport. I dagsläget behöver alla transporter av volymelement dispens för lastbredden. Det påverkar och begränsar transportvolymen på det byggelement som kan tillverkas industriellt. Större tillåtna transporter minskar klimatpåverkan och gör byggprocessen effektivare. Rapporten visar att industriellt byggande ökar effektiviteten med 30 procent och gör att fler bostäder kan byggas på kortare tid.

Kommunala särkrav ett olagligt hinder

Industriell produktion av hus och husdelar kan ske på stor skala i hela Sverige. Ett hinder mot detta är dock att kommunerna ställer upp olika kommunala krav för att hus eller andra byggnader ska få uppföras. Detta trots förbudet i plan- och bygglagen mot så kallade kommunala särkrav. Enhetliga kommunala krav på byggnader borde vara en tydlig prioritering för de partier som vill främja byggande i trä.

Läs mer om Skogsindustriernas ställningstaganden om träbyggande här.