Från vänster: Joakim Henriksson, Mats Green och Susanne Rudenstam

Många kommuner uppger fortsatt hög bostadsbrist och trångboddhet. Trots det har bostadsbyggandet störtdykt under det senaste året. Konsekvenserna ser vi redan nu. Förutom de samhällsproblem som en otrygg bostadssituation leder till försvinner just nu enorma värden i form av kompetens ut genom byggindustrins dörrar till andra branscher. Nyanställning och upplärning kommer att ta tid och vara mycket kostsamt. Det drabbar inte bara bostadsutvecklarna, utan hela Sverige. 

På måndagen besökte Mats Green, Moderaternas arbetsmarknadspolitiska talesperson, tillsammans med Susanne Rudenstam, chef för träbyggnadskansliet, en av Sveriges många varseldrabbade bostadsutvecklare, OBOS. På plats på företagets fabrik i Myresjö möttes de av OBOS Sveriges VD, Joakim Henriksson som beskrev läget som fortsatt kritiskt: 

– För varje år vi inte bygger bostäder ackumulerar vi en ökad bostadsbrist. Vi i branschen gör allt vi kan för att hålla byggandet igång men vi behöver en mycket mer kärnfull politisk handlingskraft för att lösa våra gemensamma utmaningar, sa Henriksson. 

Under mötet diskuterades långsiktiga och kortsiktiga förslag för att underlätta för bostadsbyggandet för att hjälpa såväl kunder som står inför ett bostadsköp som bostadsutvecklare som nu hotas av nedläggning eller nedskärning av verksamheter.

Markant försvagad köpkraft hos hushållen, i kombination med tredubblade bostadsräntor och en kraftig ökning av byggkostnaderna under de senaste åren bidrar till att bostadsbyggandet nu faller mycket snabbt. Sedan toppåret 2021 har antalet färdigställda bostäder sjunkit från ca 67 000 till planerade 25 000 i år, därefter minskar takten snabbt, till knappt 40 000 år 2024 och cirka 25 000 år 2025, enligt Boverkets prognoser. 

Förutom skenande bostadsbrist har branschen ett stort ansvar inom den gröna omställningen. Bygg- och fastighetssektorn svarade 2020 för utsläpp av växthusgaser på cirka 9,8 miljoner ton koldioxidekvivalenter, vilket motsvarade 21 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Genom att bland annat ersätta traditionella byggmaterial med exempelvis alternativa byggmaterial såsom nya isoleringsmaterial och ökad andel byggstommar i trä vilka har en betydligt lägre klimatpåverkan, har branschen under årtionden slagit an en tydligt hållbarare väg framåt. Men även i denna mening riskerar branschen att tappa kompetens när bostadsbyggandet faller. 

–  Vi i Sverige har en mycket speciell position när det kommer till träbyggande. Vi har en hög kompetens genom hela värdekedjan från skogsbruk, till förädling av sågat virke och inte minst i byggandet av såväl bostäder som kommersiella fastigheter. Här gäller det att vi behåller kompetensen för att vara fortsatt konkurrenskraftiga och på så sätt kunna fortsätta att bidra både i klimatomställnigen och i samhällsutvecklingen, sa Susanne Rudenstam.

Trots att OBOS precis som de flesta andra bostadsutvecklare nu genomgår ett extremt stålbad och där allvaret under mötet var påtagligt uttryckte Joakim Henriksson en tro på framtiden.

– Vår plan är att investera i en ny fabrik för att utveckla och öka automatiseringen av vår industriella produktion av bostäder, förskolor och andra samhällsfastigheter i trä. Vi på OBOS har länge förespråkat och utvecklat trädgårdsstäder runt om i Sverige som ett alternativ till traditionell förtätning. Dessutom måste vi hitta alternativa vägar framåt för att klara de klimatutmaningar vi står mitt uppe i. Jag tror att vi i branschen tillsammans med politiken kommer att hitta vägar framåt för att lösa våra gemensamma utmaningar. Det måste vi, avslutade Joakim Henriksson.