Lokala och regionala klimatinitiativ är viktiga för att öka samarbetet och driva på utvecklingen mot en klimatneutral bygg- och anläggningssektor. Träbyggnadskansliet har kontaktat några relativt nystartade nätverk för att höra om deras arbete och planer.

Vilka framsteg har ni gjort hittills?

Nätverk för hållbart byggande i Luleå
– Vi har samlat representanter och företag från olika delar i samhällsbyggnadsprocessen som alla har ett stort intresse och engagemang kring dessa frågor. Vi har genomfört flera olika kunskapshöjande seminarium och möten där deltagarna gemensamt höjer kompetensen och engagemanget. I den samhällsomvandling som sker när industrin ställer om kommer även hållbarhetsperspektiv upp på agendan.


Sofia Lundberg, projektledare Nätverk för hållbart byggande i Luleå

Gävle klimatavtal
– Vi är ett nystartat lokalt klimatavtal som på bara sex månader har vi blivit över 70 medlemmar, startat två fokusområden och fyra arbetsgrupper. Förutom bygg och anläggning har vi sökt och fått 6 miljoner kronor från EU-kommissionens satsning NetZero Cities för att driva fokusområdet Transporter & mobilitet. Vi är fortfarande tekniskt sett under uppstart men till hösten blir det skarpare läge då de första handlingsplanerna ska in från medlemmarna och vi ska sätta ramarna för rapporteringen av deras utsläpp.


Erik Apel, vikarierande projektledare Gävle klimatavtal
Foto: Fredrik Hjerling

CCC Jönköpings län
– Vi har bara funnits i Jönköping i ungefär 1,5 år och på den tiden har vi knutit 42 medlemsorganisationer till oss. Det vi hittills fokuserat på i första hand har varit kunskapshöjande event, goda exempel och nätverkande, främst genom aktiviteter som anordnas av Energikontor Norra Småland.


Linda Gladh, koordinator CCC Jönköpings län (Collaboration for Climate Neutral Construction)
Foto: Ellen Relander

Vilka frågor arbetar ni med på kort respektive lång sikt?

Nätverk för hållbart byggande i Luleå
– Vi ser hållbarhet ur flera olika perspektiv – ekologiskt, socialt och ekonomiskt. På kort sikt arbetar vi med vilka möten vi ska ha, vilka som ska hålla presentationer med mera, det vill säga praktiska och operativa frågor. På lång sikt har vi ett stort engagemang i den stora samhällsomvandling som sker och vilka effekter den kommer att få. Hur påverkas miljön? Hur ser det sociala perspektivet ut, bostäder/entreprenörsbostäder? Vi ser också samarbeten med andra nätverk och med olika myndigheter som ett viktigt område för framtiden och, som relativt nystartade, arbetar vi förstås för att bli fler medlemmar i nätverket.

Gävle klimatavtal
– På kort sikt jobbar vi i arbetsgrupperna med att fastställa vad de ska göra under 2024 och början av 2025. Vi arbetar också med en ansökan till Viable Cities 3.0 för att eventuellt bredda avtalet till ytterligare två fokusområden; industri samt medborgare & civilsamhälle. På lite längre sikt ska vi sätta standarden för vår rapportering av utsläpp och kanske också ta in ett verktyg för det. Det finns planer på att göra detta i samverkan med andra lokala klimatavtal, vilket vi tror att alla tjänar på.

– Något som jag tror kommer växa snabbt och bli standard är klimatberäkningsverktyg i exploateringsprojekt, på det sättet kommer det att bli lättare att snabbt räkna på byggmaterial och dess klimatpåverkan. Det är inte otänkbart att de lokala klimatavtalen kommer att vara en del i det på samma sätt som man arbetat med metodik för rapportering.

CCC Jönköpings län
– På kort sikt arbetar vi med att sprida kunskaper och kontakter i hela länet, så att alla har en klar bild över vilka möjligheter, skyldigheter och lösningar som finns att tillgå. På lång sikt  strävar vi efter att följa bygg- och anläggningssektorns färdplan.

Vilken betydelse har träbyggandet för att uppnå en klimatneutral bygg- och anläggningssektor?

Nätverk för hållbart byggande i Luleå
– Frågan om material är otroligt viktig och trä har en stor och viktig funktion att fylla. Vi producerar mycket trä i Norrbotten och vi ser med fördel att det används mer i många olika delar av byggprocessen. Det är också viktigt att även andra material utvecklas och förbättras, exempelvis klimatförbättrad betong eller, som H2 Greens Steels och Hybrits satsning på fossilfritt stål. Ska vi nå en klimatneutral bygg- och anläggningssektor behöver vi förbättra och förändra inom många delar, de material vi använder men också själva processen.

Gävle klimatavtal
– Vi ser när vi gör klimatberäkningar på större skala att träbyggnation tillsammans med återbruk av byggmaterial är avgörande för att klara mål om klimatneutralitet. För att kunna tillgodoräkna sig kolsänkan fullt ut är det också viktigt att ha trä från hållbart skogsbruk eller jobba med CCF-certifikat (Continuous Cover Forestry) som garanterar additionell tillkomst av  motsvarande mängd hållbart trä som krävs.

CCC Jönköpings län
– Att bygga i trä är det enskilt snabbaste sättet att minska klimatpåverkan i skrivande stund, framförallt ser vi att olika kombinationer med trä och klimatförbättrad betong kan ge god hållbarhet och lägre klimatpåverkan.

Läs mer: Lokala klimatinitiativ – del 1