Lars Stehn, professor vid Luleå tekniska universitet

PRESSMEDDELANDE 210414. Medan de flesta industrigrenar ständigt förbättrar sin produktivitet och ofta förmår att sänka sina kostnader och priser över tid, tycks byggindustrin stå och stampa. Ett flertal studier från olika länder pekar entydigt på att den traditionella byggindustrin under lång tid haft svag produktivitetsutveckling. Samtidigt finns en delsektor som skiljer sig markant, den industriella träbyggnadsindustrin. Nu startar Luleå tekniska universitet (LTU) ett projekt som ska ta reda på branschens prestanda.

Industriellt byggande beskrivs som en modern industri med klimateffektiva processer, energieffektiva produktionsmetoder och industriella flöden med hög prefabriceringsgrad. Det ger en kontrollerad försörjningskedja som möter efterfrågan på attraktiv, urban bebyggelse genom effektiv montering på byggplatsen.

– Huvudfrågan för detta projekt är att ta reda på hur produktivitetsutvecklingen för industriellt byggande i Sverige ser ut, säger professor Lars Stehn, forskare inom industriellt och hållbart byggande vid LTU som leder projektet och förklarar: Jag har följt det industriella byggandet under lång tid och har därmed också kontakt med de ledande företagen. Genom att förstå styrkor och svagheter i produktivitetsutvecklingen skapas förutsättningar för ännu kraftfullare utveckling, och det på ganska kort sikt.

Utöver den effektiva processen får de företag som bygger med trä ett antal viktiga hållbarhetsfördelar. Trä är ett lätt, starkt och förnybart material som binder koldioxid och med egenskaper som anses bidra till hälsosamma bostads- och verksamhetsmiljöer.

– Det finns en potential för det industriella träbyggandet som är större än den svenska marknaden, säger Jerker Lessing, forsknings- och utvecklingschef på BoKlok samt adjungerad professor i industriellt byggande vid Stanford University. Han framhåller att de svenska företagen är internationellt ledande inom det här området, men att det saknas vedertagna mått vilket behövs för att kunna följa produktivitetsfördelarna och ytterligare accelerera utvecklingen. För svenska företag finns en stor potential i att utöka marknadsnärvaron till fler länder och marknader och på så vis få större volymer som kan bära investeringar i såväl teknikutveckling som tillverkningskapacitet.


Jerker Lessing, forsknings- och utvecklingschef på BoKlok 

Syftet för de deltagande företagen är också att kunna följa upp och mäta sin egen utveckling.

– Det industriella träbyggandet växer snabbt nu, konstaterar Susanne Rudenstam, chef för Sveriges Träbyggnadskansli. Redan 2019 nådde träbyggandet en marknadsandel på 20 procent för bostäder i flerfamiljshus, och riktningen pekar stadigt uppåt. Den stora drivkraften är klimatfrågan, men branschens styrka ligger i den förnyelse av byggindustrin som det industriella byggandet innebär. Ett effektivt nyttjande av resurser är förutom en hållbarhetsfråga också den enda vägen mot kostnadseffektivitet.

Projektet leds av professor Lars Stehn, LTU, som ansvarar för det vetenskapliga arbetet. Jerker Lessing, FoU-chef BoKlok, är biträdande projektledare och leder arbetet med förankring i industrin. I projektet deltar följande bolag: Anebyhus, BoKlok, Derome, Götenehus, Lindbäcks Bygg, Martinsons, Moelven Töreboda, Moelven Byggmodul, OBOS, Setra, Södra Building Systems, Sizes och Vida Building.

För mer information, vänligen kontakta:
Susanne Rudenstam, Sveriges Träbyggnadskansli
070-214 37 72, susanne.rudenstam@trabyggnadskansliet.se