Förtätning och förlängd livslängd för flexibelt nyttjande av befintliga byggnader med hjälp av på/vidbyggnader med återanvändbara biobaserade prefabricerade byggsystem.

Hållbarhetsbegreppet (social, ekonomisk och ekologisk) har under senare år utvecklats till att allt material måste finnas i ett cirkulärt system där man återanvänder de resurser som används i dag på ett effektivt sätt. För byggsektorn innebär detta att man på bästa sätt måste kunna återanvända och utveckla de byggnader man redan för att kunna möta de fortsatt höga efterfrågan på nya bostäder och lokaler. För att minska resursslöseriet är också förtätning av våra städer för minskade transporter och bättre utnyttjande av befintlig infrastruktur liksom ett ökat utnyttjande av förnybara biobaserade material av vikt.

Projektet bedrivs som ett samverkansprojekt med från samtliga aktörsled i värdekedjan stadsplanerare, fastighetsförvaltare, byggherrar, konsulter, arkitekter, byggsystemleverantörer och byggentreprenörer samt stöd från akademi/institut. Genom att samla kunskap och erfarenheter från planerade, pågående och slutförda projekt ur ett flertal aktörers perspektiv, skall en Best Practice guide utformas och testas under projektets gång. Under projektets gång kommer också ett antal delstudier kring olika tekniska system, affärsmodeller och brukarmedverkan att genomföras. Det stora antalet parter i projektet garanterar en god spridning av resultatet liksom medverkan av Trästad Sverige som kanal för kunskapsspridning.

- Etapp 1 syftar till att skapa ramverk och utgångsläge för hur påbyggnader/tillbyggnader blir flexibla och cirkulära, genom att beskriva hinder och möjligheter för biobaserade prefabricerade byggsystem.
- Målet blir att beskriva hinder och möjligheter ur de tre hållbarhetskriterierna socialt, ekonomiskt och ekologiskt (tekniskt). Resultaten kommer att rapporteras i ett antal state-of-the-art rapporter baserade på intervjustudier, workshops och litteraturstudier.
Resultaten kommer att samlas i en syntes för att kunna beskriva fortsättningen av arbetet i etapp 2 av projektet med målsättning att bidra till kunskapsöverföring mellan olika projekt och aktörer samt en skriftlig Best Practice Guide som ett slutresultat från etapp 2.

Läs mer på: timberontop.se